Upload A Disk Volume Directly to Openstack Image

When we upload an image using openstack image create --file, the image file will be transferred to image storage backend through glance api servers. If the image size is huge, the upload process might take time sometimes ends in failure. Glance API might become the bottleneck if multiple huge images are uploaded at the same time. To overcome glance api servers bottleneck, we could instead directly upload the image to ceph following the below procedure.
Read more...

Verify Ceph Deb Package Build Flag

We can confirm what build flags are enabled at build time by checking the below places. Default build flags in the source code’s Makefile or build tool’s declaration files (CMakeLists.txt). In the debian/rules file. The build system at build time (dh). As deb packages on different Ubuntu releases have different versions, it is necessary to verify the build flags in deb package and upstream package within the same version. For example, below are the process to verify the build flags of ceph package in Ubuntu 22.
Read more...

deb822

Giới thiệu Bắt đầu từ Ubuntu 24.04, cách khai báo kho phần mềm (repository) đã được chuyển sang định dạng deb822 thay vì định dạng khai báo trên 1 dòng trong /etc/apt/sources.list như ở các phiên bản cũ. Nội dung của file /etc/apt/sources.list trên Ubuntu 24.04 giờ sẽ là: # Ubuntu sources have moved to /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources Kho phần mềm Ubuntu archive sẽ được định nghĩa như sau: Types: deb URIs: http://jp.
Read more...

Ghi chú về GPG

Giới thiệu GnuPG là chương trình máy tính được lập trình theo chuẩn OpenGPG định nghĩa tại RFC4880. GnuGPG phép mã hóa dữ liệu hay thực hiện ký điện tử. Trên Ubuntu Linux, bạn có thể cài gpg bằng câu lệnh sudo apt install gpg. GnuPG được dùng ở rất nhiều nơi trong hệ điều hành Ubuntu: Ký gói phần mềm (deb package): các gói deb sẽ được ký bởi Ubuntu Developer trước khi phát hành lên repository.
Read more...

Ubuntu hàng tuần #3

Ubuntu 24.04 Noble Numbat Thời gian đến ngày phát hành chính thức của Ubuntu 24.04 (Noble Numbat) chỉ còn một tuần và gần như các bước chuẩn bị đã hoàn tất. Danh sách FFE chỉ còn lại các vấn đề không quan trọng hoặc sẽ được giữ lại đến sau khi release. Có thể khẳng định đến thời điểm này Ubuntu 24.04 sẽ chắc chắn được phát hành vào ngày 25 tháng 4 tới.
Read more...

Ubuntu hàng tuần #2

Ubuntu Ubuntu 24.04 Noble Numbat bản Beta cuối cùng cũng đã được phát hành. Tuy vậy, danh sách các gói phần mềm trong giai đoạn FFP vẫn còn khá dài và thời gian cho đến mốc phát hành chính thức chỉ còn 2 tuần. Cộng đồng nói chung và Canonical nói riêng sẽ vẫn còn tiếp tục làm việc cật lực xử lý danh sách phần mềm này. Dù có vậy đây không nên là lý do cản trở người dùng Ubuntu cập nhật OS của mình lên phiên bản 24.
Read more...

Technical Note: Jq Array Transformation

Problem Given a JSON data below, output the data in CSV/TSV format. [ { "id": 0, "data": [0, 1, 2] }, { "id": 1, "data": [1, 2, 3] }, { "id": 2, "data": [3, 4, 5] } ] Expected output. "0\t0,1,2" "1\t1,2,3" "2\t3,4,5" How to JQ provides @tsv and @csv function that convert data to the corresponding format. Each row of the output CSV table should be formated to an array type before these functions can consume.
Read more...

Ubuntu hàng tuần #1

Lỗi bảo mật xz/liblzma CVE-2024-3094 lùm xùm cuối tháng 3/2024 đã làm xôn xao cộng đồng mã nguồn mở trên toàn thế giới. Cho các bạn chưa có dịp theo dõi, CVE-2024-3094 là mã định danh cho một lỗi bảo mật của thư viện nén dữ liệu lzma, trong đó hacker nặc danh đã cố ý chèn mã độc vào mã nguồn của lzma. Các chuyên gia an ninh mạng trong cộng đồng vẫn đang ngày đêm dịch ngược mã độc này để hiểu rõ hơn mục tiêu cũng như phạm vi ảnh hưởng của CVE này.
Read more...

Migrating my blog to static pages

For many years, I have maintained my blog on blogger.com. Though I find it is a really-easy-to-use blogging platform, I am still unsatisfied with the lack of many necessary features. Many of my frustration when using blogger.com are: It does not allow me to easily format code. I need to use a thirdparty to help format my code. I would copy the result to generated html of my article. That process is tedious and error-prone.
Read more...

Technical Note: Convert an ova image to qcow2 format

From Wikipedia of Open Virtualization Format, I learned that an the ova file is just a tar file of ovf directory. So I went open a Windows 10 Developer Evaluation ova file to see what exist inside it. $ tar -tf WinDev2001Eval.ova WinDev2001Eval.ovf WinDev2001Eval-disk001.vmdk WinDev2001Eval.mf So inside the ova file includes A virtual machine specification definition .ovf file A hash checksum .mf file A disk image in .vmdk image As qemu-img supports vmdk as disk image file, we actually could convert vmdk file to any other format that we like.
Read more...