deb822

Giới thiệu Bắt đầu từ Ubuntu 24.04, cách khai báo kho phần mềm (repository) đã được chuyển sang định dạng deb822 thay vì định dạng khai báo trên 1 dòng trong /etc/apt/sources.list như ở các phiên bản cũ. Nội dung của file /etc/apt/sources.list trên Ubuntu 24.04 giờ sẽ là: # Ubuntu sources have moved to /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources Kho phần mềm Ubuntu archive sẽ được định nghĩa như sau: Types: deb URIs: http://jp.
Read more...